Wall Street English Blog

Tiếng Anh Cho Công Sở
Học tiếng Anh
Tiếng Anh Mỗi Ngày

Khoảng cách thế hệ

“Con gái con lứa lớn rồi không biết nấu nướng giặt giũ thì làm sao lấy được chồng hả con?“ Câu này chắc đa số