Lộ trình và cấp độ tiếng Anh tại Wall Street English

Lộ trình và cấp độ tiếng Anh tại Wall Street English

Wall Street English cung cấp lộ trình học tiếng Anh 20 cấp độ từ cơ bản đến nâng cao, tuân theo Khung Tham chiếu Ngôn ngữ Chung Châu Âu (CEFR).

Các cấp độ CEFR được chia thành 6 levels - A1, A2, B1, B2, C1, C2. Các cấp độ này đánh giá kỹ năng viết, nghe, đọc, phát âm và tương tác bằng giọng nói.

Wall Street EnglishCAMBRIDGE ENGLISH SCALE
Levels 1-2 (Pre-A1)80-89
Levels 3-5 (A1)100-119
Levels 6-9 (A2)120-139
Levels 10-13 (B1)140-159
Levels 14-17 (B2)160-179
Levels 18-20 (C1)180-199
Wall Street EnglishTOEIC LISTENING & READING
Levels 1-2 (Pre-A1)
Levels 3-5 (A1)120-224
Levels 6-9 (A2)225-549
Levels 10-13 (B1)550-784
Levels 14-17 (B2)785-944
Levels 18-20 (C1)945-990
Wall Street EnglishTOEIC SPEAKING & WRITING
Levels 1-2 (Pre-A1)
Levels 3-5 (A1)80-159
Levels 6-9 (A2)160-239
Levels 10-13 (B1)240-309
Levels 14-17 (B2)310-359
Levels 18-20 (C1)360-400
Wall Street EnglishIELTS
Levels 1-2 (Pre-A1)
Levels 3-5 (A1)
Levels 6-9 (A2)
Levels 10-13 (B1)4.0 - 5.0
Levels 14-17 (B2)5.5 - 6.5
Levels 18-20 (C1)7.0 - 8.0
Wall Street EnglishTOEFL IBT
Levels 1-2 (Pre-A1)
Levels 3-5 (A1)
Levels 6-9 (A2)
Levels 10-13 (B1)42
Levels 14-17 (B2)72
Levels 18-20 (C1)95
Wall Street EnglishLevels 1-2 (Pre-A1)Wall Street EnglishLevels 3-5 (A1)Wall Street EnglishLevels 6-9 (A2)Wall Street EnglishLevels 10-13 (B1)Wall Street EnglishLevels 14-17 (B2)Wall Street EnglishLevels 18-20 (C1)
CAMBRIDGE ENGLISH SCALE80-89100-119120-139140-159160-179180-199
TOEIC LISTENING & READING120-224225-549550-784785-944945-990
TOEIC SPEAKING & WRITING80-159160-239240-309310-359360-400
IELTS4.0 - 5.05.5 - 6.57.0 - 8.0
TOEFL IBT427295

Wall Street English Levels 1-2 (Pre-A1)

Wall Street English Levels 3-5 (A1)

Wall Street English Levels 6-9 (A2)

Wall Street English Levels 10-13 (B1)

Wall Street English Levels 14-17 (B2)

Wall Street English Levels 18-20 (C1)

Kiểm tra trình độ tiếng Anh của bạn

Làm bài kiểm tra tiếng Anh miễn phí của chúng tôi bằng cách trả lời một số câu hỏi trắc nghiệm. Sau đó, chúng tôi sẽ gửi email cho bạn kết quả và thông tin về cách cải thiện trình độ của bạn.