GENERAL TERMS AND CONDITIONS/ ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CHUNG

The General Terms and Conditions (“GT&C”) hereunder are integral parts of the Student Contract (“Contract”) signed between WSE and the Student, the Guardian, and the Sponsor (if applicable).

Các Điều Khoản và Điều Kiện Chung (“GT&C”) dưới đây là một phần không thể tách rời của Hợp Đồng được WSE ký với Học Viên hoặc Người Giám Hộ hoặc Bên Tài Trợ (nếu có).

1.     DEFINITION AND INTERPRETATION / ĐỊNH NGHĨA VÀ DIỄN GIẢI

1.1.  Billing Cycle is the period of time / interval at which the Deduction Amount is due, expressed in calendar days.
Chu Kỳ Thanh Toán là khoảng thời gian mà Số Tiền Thanh Toán Định Kỳ đến hạn, được tính theo ngày dương lịch.

1.2.  Commitment Period as identified in Section B of the Contract is a fixed period during which WSE commits to maintain the Student’s Tuition Fees, subject to the Student being fully compliant with the terms of the Contract. For the avoidance of any doubt, the Commitment Period is expressed in calendar months and includes weekends (Saturday, Sunday) and public holidays.

Chu Kỳ Cam Kết được quy định tại Phần B của Hợp Đồng là khoảng thời gian cố định mà trong đó WSE cam kết duy trì Học Phí của Học Viên với điều kiện là Học Viên tuân thủ các điều khoản của Hợp Đồng này. Để tránh hiểu nhầm, Chu Kỳ Cam Kết được tính theo tháng dương lịch, bao gồm cả ngày cuối tuần (Thứ Bảy, Chủ Nhật) và ngày lễ.

1.3. Contract means the agreement signed between WSE and the Student, the Guardian (if applicable), and the Sponsor (if applicable) for the provision of the Wall Street English teaching service to the Student.

Hợp Đồng có nghĩa là bản hợp đồng được WSE ký với Học Viên, Người Giám Hộ (nếu có) và Bên Tài Trợ (nếu có) liên quan đến việc cung cấp dịch vụ giảng dạy tiếng Anh của Wall Street English.

1.4.  Contract Date means the signing date of the Contract, as specified in the first part of the Contract.

Ngày Hợp Đồng có nghĩa là ngày ký Hợp Đồng, được nêu tại phần đầu của Hợp Đồng.

1.5.   Deduction Amount means the portion of Net Tuition Fee payable in advance by the Student on the Deduction Date in relation to each Billing Cycle, as identified in Section B of the Contract.

Số Tiền Thanh Toán Định Kỳ có nghĩa là phần Học Phí Thuần cho từng Chu Kỳ Thanh Toán phải được trả bởi Học Viên vào Ngày Thanh Toán Định Kỳ, như được quy định tại Phần B của Hợp Đồng.

1.6.  Deduction Date means the date on which the Deduction Amount shall be deducted from/paid by the Student.

Ngày Thanh Toán Định Kỳ nghĩa là ngày mà Số Tiền Thanh Toán Định Kỳ sẽ được khấu trừ/thanh toán bởi Học Viên.

1.7.  Fees means all applicable Fees in relation to the Services including the Net Tuition Fee and other charges (if any).

Phí có nghĩa là tất cả các khoản Phí áp dụng liên quan đến Dịch Vụ bao gồm Học Phí Thuần và những khoản khác (nếu có).

1.8.   Guardian means the adult individual responsible for the enrollment of the minor Student at WSE. In the Contract, references to “Student” shall be deemed to include references to all the Student, and/or the Guardian or the Sponsor, as the case may be.

Người Giám Hộ có nghĩa là người trưởng thành đăng ký cho Học Viên chưa thành niên theo học tại WSE. Trong Hợp Đồng, việc tham chiếu đến “Học Viên sẽ được coi là bao gồm Học Viên và/hoặc Người Giám Hộ, hoặc Bên Tài Trợ, tùy từng ngữ cảnh.

1.9.  Level is a component of the Wall Street English teaching service provided by WSE, as determined by WSE.

Cấp Độ là một thành phần của dịch vụ giảng dạy tiếng Anh Wall Street English do WSE cung cấp, được xác định bởi WSE.

1.10.  Net Tuition Fee means the Gross Tuition Fee net of any Adjustments.

 Học Phí Thuần có nghĩa là Học Phí trừ đi các Khoản Điều Chỉnh.

1.11.  Payment Plan is the payment schedule Net Tuition Fees as detailed in Section B of the Contract.

 Kế Hoạch Thanh Toán là kế hoạch thanh toán Học Phí Thuần được quy định tại Phần B của Hợp Đồng.

1.12.   Promotion Period means a period in which the Student can use the Service for free according to WSE’s promotion policy. The Promotion Period shall be added at the end of the relevant Commitment Period. In case a Promotion Period is applicable, the subsequent Commitment Period shall commence after the Promotion Period.

Thời Gian Khuyến Mại là khoảng thời gian mà Học Viên được sử dụng Dịch Vụ miễn phí theo chính sách khuyến mại của WSE. Thời Gian Khuyến Mại sẽ được cộng thêm vào cuối Chu Kỳ Cam Kết có liên quan. Trong trường hợp có Thời Gian Khuyến Mại, Chu Kỳ Cam Kết tiếp theo sẽ bắt đầu sau khi kết thúc Thời Gian Khuyến Mại.

1.13. Service means the Wall Street English teaching service provided by WSE in accordance with the terms and conditions of the Contract.

Dịch Vụ là dịch vụ giảng dạy tiếng Anh Wall Street English do WSE cung cấp theo các điều khoản và điều kiện của Hợp Đồng.

1.14. Start Date is the first date that the Student is allowed to access the Service during each Commitment Period.  

Ngày Bắt Đầu là ngày đầu tiên Học Viên được quyền sử dụng Dịch Vụ trong mỗi Chu Kỳ Cam Kết.  

1.15. Tuition Fee means the amount payable for the Service in each Commitment Period as determined from time to time in accordance with the pricing and promotion policies of WSE and detailed in Section B of the Contract.

Học Phí có nghĩa là số tiền phải trả cho Dịch Vụ trong mỗi Chu Kỳ Cam Kết được xác định tùy từng thời điểm theo chính sách giá và khuyến mại của WSE và được nêu chi tiết trong Phần B của Hợp Đồng.

2.      PROVISION OF THE SERVICE / CUNG CẤP DỊCH VỤ

2.1.   WSE shall provide the Service in accordance with the Wall Street English teaching program and method. Any terms of service may be amended and updated by WSE from time to time in accordance with the standards of the Wall Street English teaching program.

WSE sẽ cung cấp Dịch Vụ theo chương trình và phương pháp Wall Street English. Bất kỳ điều khoản nào của Dịch Vụ có thể được WSE sửa đổi và cập nhật tùy từng thời điểm phù hợp với tiêu chuẩn của chương trình giảng dạy Wall Street English.

2.2.  The teachers providing the Service shall have the appropriate academic and professional qualifications.

Các giáo viên cung cấp Dịch Vụ có trình độ học vấn và trình độ chuyên môn phù hợp.

2.3.   If there is a change in the laws / regulations or any orders passed by the relevant authorities (such as orders for quarantine or social distancing, etc.) which prevents WSE from carrying out direct teaching activities, WSE may provide the Service in a digital mode (up to 100% online). The change of delivery method to the digital mode shall not entail a change in the Tuition Fee, and the learning process of Student shall not be changed.

Trong trường hợp do sự thay đổi của pháp luật hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (như yêu cầu cách ly, giãn cách xã hội…) mà WSE không thể tổ chức dạy học trực tiếp thì WSE có thể cung cấp Dịch Vụ dưới hình thức trực tuyến (100% trực tuyến). Việc chuyển sang dạy học trực tuyến sẽ không dẫn đến sự thay đổi về Học Phí, đồng thời quá trình học tập của Học Viên cũng sẽ không thay đổi.

2.4.   In case of necessity, WSE may amend the Start Date in a reasonable manner and must inform the Student as soon as possible.

Trong trường hợp cần thiết, WSE có thể thay đổi Ngày Bắt Đầu một cách hợp lý và phải thông báo cho Học Viên sớm nhất có thể.

3.      COMMITMENT PERIOD / CHU KỲ CAM KẾT

3.1. The Commitment Period shall commence on the Start Date and shall automatically renew unless (i) a Contract Upgrade is requested subject to Clause 3.2 of the GT&C, (ii) a change is requested pursuant to Clause 3.3 of the GT&C, or (iii) the Contract is terminated pursuant to Clause 8 of the GT&C.

Chu Kỳ Cam Kết sẽ bắt đầu vào Ngày Bắt Đầu và sẽ luôn tự động gia hạn trừ khi (i) có yêu cầu Nâng Cấp Hợp Đồng theo Điều 3.2 của GT&C, (ii) có yêu cầu thay đổi theo Điều 3.3 của GT&C hoặc (iii) Hợp Đồng bị chấm dứt theo Điều 8 của GT&C.

3.2.   The Student may elect to upgrade the Contract (“Contract Upgrade”), using the relevant form provided by WSE, under the condition that the Net Tuition Fee payable under the Contract Upgrade is higher than the remaining Net Tuition Fee payable before the Contract Upgrade. Any Tuition Fee already paid and unused shall be credited pro-rata and offset against the Net Tuition Fee due upon the Contract Upgrade.

Học Viên có thể yêu cầu nâng cấp Hợp Đồng (“Nâng Cấp Hợp Đồng”), theo mẫu do WSE cung cấp, với điều kiện là Học Phí Thuần mà Học Viên phải thanh toán sau khi Nâng Cấp Hợp Đồng có giá trị cao hơn Học Phí Thuần còn lại phải thanh toán trước khi Nâng Cấp Hợp Đồng. Bất kỳ khoản Học Phí nào đã thanh toán mà chưa được sử dụng sẽ được tính theo tỷ lệ tương ứng và được cấn trừ vào Học Phí Thuần sau khi Nâng Cấp Hợp Đồng.

3.3.  Between thirty (30) and seven (7) days prior to the end of each Commitment Period, the Student has the right to request in writing for an amendment of (i) the Commitment Period and / or (ii) the Payment Plan, using the relevant form provided by WSE. Any amendment shall be effective from the following Commitment Period.

Trong vòng từ ba mươi (30) ngày đến bảy (07) ngày trước ngày cuối cùng của mỗi Chu Kỳ Cam Kết, Học Viên có quyền yêu cầu bằng văn bản về việc thay đổi (i) Chu Kỳ Cam Kết và / hoặc (ii) Kế Hoạch Thanh Toán, theo mẫu yêu cầu do WSE cung cấp. Việc thay đổi sẽ có hiệu lực kể từ Chu Kỳ Cam Kết tiếp theo.

3.4.  The Student may also elect for an early renewal of the following Commitment Period, using the relevant form provided by WSE.

Học Viên thể yêu cầu gia hạn sớm Chu Kỳ Cam Kết tiếp theo bằng cách đăng ký theo mẫu do WSE cung cấp.

4.      FEES / PHÍ

4.1.  The Fees payable for the Services (together with the “Fees”) are specified in Section B and Section C of the Contract.

Các khoản Phí phải trả cho Dịch Vụ (gọi chung là “Phí”) được ghi nhận tại Phần B và Phần C của Hợp Đồng.

4.2.  WSE reserves the right to amend at any point in time the Fees charged for the Services. Any change in the Tuition Fee shall only be applicable from the subsequent Commitment Period and shall be communicated to the Student in writing or electronic forms (such as email) at least twenty (20) days prior to the start of the relevant Commitment Period. If WSE fails to communicate the change in applicable Fees for the subsequent Commitment Period to the Student, the Student may elect to terminate the Contract.

WSE có quyền sửa đổi các khoản Phí đối với Dịch Vụ vào bất kỳ thời điểm nào. Mọi thay đổi về Học Phí sẽ chỉ được áp dụng từ Chu Kỳ Cam Kết tiếp theo và sẽ được thông báo cho Học Viên bằng văn bản hoặc bằng hình thức điện tử (như email) ít nhất hai mươi (20) ngày trước khi bắt đầu Chu Kỳ Cam Kết tiếp theo. Nếu WSE không thông báo về việc thay đổi Phí áp dụng đối với Chu Kỳ Cam Kết tiếp theo cho Học Viên, Học Viên có thể yêu cầu chấm dứt Hợp Đồng.

5.      FINANCING SUPPORT / HỖ TRỢ TÀI CHÍNH

5.1.  Upon the Student’s request, WSE may (but shall not be obliged to) assist the Student in coordinating with a financial institution or a financial solution provider (the “Lender”), which WSE may have contact with, for the Student (i) to make an application for a loan or (ii) to apply for an installment plan via credit card (both forms collectively called the “Personal Loan”), to be utilized for the payment of the Net Tuition Fee. The payment of the Net Tuition Fee from the Personal Loan must comply with the regulations of WSE which can be revised from time to time.

Khi Học Viên có yêu cầu, WSE có thể (nhưng không có nghĩa vụ) hỗ trợ Học Viên phối hợp với tổ chức tài chính hoặc nhà cung cấp giải pháp tài chính (“Bên Cho Vay”) mà WSE có thể liên hệ, nhằm giúp Học Viên (i) đăng ký một khoản vay cá nhân hoặc (ii) đăng ký chương trình trả góp thông qua thẻ tín dụng (gọi chung cả hai hình thức là “Khoản Vay Cá Nhân”), được sử dụng để thanh toán Học Phí Thuần. Việc thanh toán Học Phí Thuần từ Khoản Vay Cá Nhân phải tuân thủ những quy định của WSE và những quy định này có thể được thay đổi tùy từng thời điểm.

5.2.   Any Personal Loan that the Student decides to take shall be under the terms and conditions of a contract between the Student and the Lender (the “Personal Loan Contract”) with no involvement whatsoever of WSE. The Student shall be fully and solely liable and responsible towards the Lender and/or any other third party for payment obligation, other obligations, and commitments specified in the Personal Loan Contract, and other liabilities arising under or in connection with the Personal Loan Contract.

Bất kỳ Khoản Vay Cá Nhân mà Học Viên xác nhận tham gia sẽ tuân theo các điều khoản và quy định của thỏa thuận giữa Học Viên và Bên Cho Vay (“Hợp Đồng Vay Cá Nhân”) mà không có bất kỳ sự tham gia nào của WSE. Học Viên hoàn toàn tự chịu trách nhiệm trước Bên Cho Vay và/hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác về nghĩa vụ thanh toán, các nghĩa vụ và cam kết khác quy định trong Hợp Đồng Vay Cá Nhân, và trách nhiệm pháp lý khác phát sinh theo hoặc liên quan đến Hợp Đồng Vay Cá Nhân của Học Viên.

5.3.  The Student acknowledges and agrees that WSE shall have no liability whatsoever in connection with the Personal Loan or the Personal Loan Contract. The Student guarantees that it will indemnify and hold harmless WSE and its employees against any dispute or any legal proceeding civil or criminal in connection with the Personal Loan or the Personal Loan Contract, including without limitation as a consequence of any breach of the Personal Loan and/or the Personal Loan Contract by the Student.

Học Viên xác nhận và đồng ý rằng WSE sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào liên quan đến Khoản Vay Cá Nhân hoặc Hợp Đồng Vay Nhân của Học Viên. Học Viên cam kết WSE, và các nhân viên của WSE không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến Khoản Vay Cá Nhân hoặc Hợp Đồng Vay Cá Nhân của Học Viên, bao gồm nhưng không giới hạn do hậu quả của bất kỳ hành động, thiếu sót hoặc vi phạm nào của Học Viên liên quan đến Khoản Vay Cá Nhân và/ hoặc Hợp Đồng Vay Cá Nhân của Học Viên.

5.4.  Should WSE be made aware, by the Student, the Lender, or otherwise, that the Student has failed to repay the Personal Loan or otherwise breached the Personal Loan Contract in any way, WSE shall have the right, in its absolute discretion, to (i) suspend the provision of the Service the Student; and/or (ii) terminate the Contract without any refund of the Tuition Fee to the Student and/or the Lender.

Nếu WSE được cho biết, bởi Học Viên, bởi Bên Cho Vay hoặc bên khác, rằng Học Viên đã không hoàn trả Khoản Vay Cá Nhân hoặc vi phạm Hợp Đồng Vay Cá Nhân dưới bất kỳ hình thức nào, WSE sẽ có quyền, tự mình quyết định và/hoặc theo yêu cầu của Bên Cho Vay, (i) ngừng cung cấp Dịch Vụ cho Học Viên; và/ hoặc (ii) chấm dứt Hợp Đồng mà không hoàn lại Học Phí cho Học Viên và/hoặc Bên Cho Vay.

5.5.   If the Student decides not to continue using the Service and terminates Contract for any reason, the Personal Loan Contract between the Student and the Lender will still have full legal effect, and the Student will still be responsible for complying with the terms of the Personal Loan Contract. In addition, WSE has the right to request the Lender to recover the entire Personal loan and terminate the Personal Loan Contract with the Student.

Trường hợp Học Viên quyết định không tiếp tục sử dụng Dịch Vụ và chấm dứt Hợp Đồng vì bất cứ lý do gì, Hợp Đồng Vay Cá Nhân giữa Học Viên và Bên Cho Vay vẫn có hiệu lực pháp lý đầy đủ và Học Viên vẫn chịu trách nhiệm tuân thủ theo các điều khoản của Hợp Đồng Vay Cá Nhân. Đồng thời, WSE có quyền gửi yêu cầu cho Bên Cho Vay thu hồi toàn bộ Khoản cho vay cá nhân và chấm dứt Hợp Đồng Vay Cá Nhân với Học Viên.

6.      PAYMENT TERMS / ĐIỀU KHOẢN THANH TOÁN

6.1.   Payment term. All Fees payable for the Services shall be paid by the respective due date. WSE shall not provide the Service until the First Payment as specified in the Contract is fully made.

Thời hạn thanh toán. Tất cả các khoản Phí cho Dịch Vụ sẽ được thanh toán vào ngày đến hạn tương ứng. WSE sẽ không cung cấp Dịch Vụ đến khi Khoản Thanh Toán Đầu Tiên nêu trong Hợp Đồng được thanh toán toàn bộ.

6.2.  If the selected Payment Mode is Direct Debit, the Student or the Guardian, and the Sponsor confirms the understanding of the payment method and agrees to allow the use of card information for automatic payments of Deduction Amount every Billing Cycle. Then, the amount will be deducted by WSE on the Deduction Date listed below or the next working day if the Deduction Date falls on a weekend or Public Holiday. The Student shall ensure that sufficient funds are available for the Deduction Amount. Charges may be levied by the bank / financial institution for failed deductions.

Nếu Phương Thức Thanh Toán được chọn là Thanh Toán Tự Động, Học Viên hoặc Người Giám Hộ và Bên Tài Trợ (nếu có) xác nhận đã hiểu rõ về phương thức thanh toán và đồng ý cho phép sử dụng thông tin thẻ để thực hiện thanh toán tự động cho Số Tiền Thanh Toán Định Kỳ theo các Chu Kỳ Thanh Toán. Theo đó, tiền sẽ được WSE thu tự động vào Ngày Thanh Toán Định Kỳ được liệt kê bên dưới hoặc vào ngày làm việc tiếp theo nếu Ngày Thanh Toán Định Kỳ rơi vào cuối tuần hoặc ngày lễ. Học Viên phải đảm bảo có đủ tiền để thanh toán cho Số Tiền Thanh Toán Định Kỳ. Ngân hàng / tổ chức tài chính có thể tính phí đối với các khoản thanh toán không thành công.

7.     SUSPENSION POLICY / CHÍNH SÁCH BẢO LƯU

7.1.  Suspension by Student. If the Student requests to suspend the Service for any reason, the Student must pay WSE an additional fee of VND20,000 per day of suspension and satisfy the following conditions:

Bảo lưu bởi Học Viên. Nếu Học Viên yêu cầu bảo lưu Dịch Vụ vì bất kỳ lý do gì thì phải thanh toán cho WSE một khoản phí bảo lưu tương đương 20.000 VNĐ / ngày bảo lưu và phải đáp ứng các điều kiện sau:

(i)           The Student must submit a suspension request to WSE using WSE's form at least three (3) working days prior to the start date of suspension.

Học Viên phải gửi yêu cầu bảo lưu Dịch Vụ cho WSE theo mẫu của WSE ít nhất ba (03) ngày làm việc trước ngày bắt đầu bảo lưu.

(ii)          The total suspension fee for the entire suspension period must be paid to WSE before the start date of suspension. The suspension will be acknowledged by WSE after the suspension fee is paid in full and on time.

Tổng phí bảo lưu cho toàn bộ thời gian bảo lưu phải được thanh toán cho WSE trước ngày bắt đầu bảo lưu. Việc bảo lưu được WSE ghi nhận sau khi phí bảo lưu được thanh toán đủ và đúng hạn.

(iii)        The minimum duration for each suspension period is 15 days. The cumulative suspension time must not exceed 180 days.

Thời gian tối thiểu của mỗi lần bảo lưu là 15 ngày. Tổng thời gian bảo lưu cộng dồn không được vượt quá 180 ngày.

(iv)        During the suspension period, the Student must continue paying Tuition Fee in accordance with the Contract.

Trong thời gian bảo lưu, Học Viên vẫn phải tiếp tục thanh toán Học Phí theo đúng quy định của Hợp Đồng.

During the suspension period, the Student's learning account will be suspended, and the Student will not be able to use the Service.

Trong thời gian bảo lưu, tài khoản của Học Viên sẽ bị khóa và Học Viên sẽ không được sử dụng Dịch Vụ trong thời gian bảo lưu.

The relevant Commitment Period shall be extended for a period equivalent to the suspension period without incurring any additional tuition fee. Subsequent Commitment Periods will remain unchanged.

Chu Kỳ Cam Kết có diễn ra việc bảo lưu sẽ được kéo dài thêm một khoảng thời gian bằng với thời gian bảo lưu mà không phát sinh thêm học phí. Các Chu Kỳ Cam Kết tiếp theo sẽ không thay đổi.

7.2.  Suspension by WSE for Late Payment. If any payment is overdue more than seven (7) working days, WSE shall suspend the Student’s access to the Service and the Student shall be liable for a penalty of 500,000 VND for late payment.

Đình chỉ bởi WSE vì chậm thanh toán. Nếu bất kỳ khoản thanh toán nào bị quá hạn trên bảy (7) ngày làm việc, WSE sẽ tạm dừng quyền sử dụng Dịch Vụ của Học Viên và Học Viên có trách nhiệm trả tiền phạt do chậm thanh toán là 500.000 VND.

WSE shall re-activate the Service within two (2) working days after receiving the full pending amounts from the Student, including due amounts during the suspension period and the penalty.

WSE sẽ kích hoạt lại Dịch Vụ trong vòng hai (02) ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ mọi khoản chưa thanh toán, bao gồm cả các khoản đến hạn trong thời gian tạm dừng và tiền phạt vi phạm.

Unless the Contract is terminated as prescribed in Clause 8 hereunder, any unpaid Tuition Fee by the due date will be deemed as a debt owed by the Student to WSE, even if the Student has not used the Service or has been suspended from using the Service due to late payment. WSE has the right to take any necessary legal measures in accordance with the law to recover such debt.

Trừ khi Hợp Đồng bị chấm dứt theo quy định tại Điều 8 dưới đây, bất kỳ khoản Học Phí nào chưa được thanh toán khi đến hạn sẽ được xem là khoản nợ của Học Viên đối với WSE kể cả khi Học Viên chưa sử dụng Dịch Vụ hoặc đã bị ngừng sử dụng Dịch Vụ do chậm thanh toán. WSE có quyền thực hiện các biên pháp pháp lý cần thiết theo quy định của pháp luật để thu hồi khoản nợ này.

7.3.   Suspension by WSE for Non-Compliance with WSE’s Rules and Regulations. Subject to the provisions of Clause 8.2 of the GT&C, WSE reserves the right to suspend the Student’s access to the Service pursuant to Clause 9 of the GT&C.

Đình chỉ bởi WSE do không tuân thủ các Quy tắc và Quy định của WSE. WSE có quyền đình chỉ việc sử dụng Dịch Vụ của Học Viên theo quy định tại Điều 8.2 và Điều 9 của GT&C.

8.    TERMINATION, TRANSFER, AND REFUND / CHẤM DỨT, CHUYỂN NHƯỢNG VÀ HOÀN TIỀN

8.1.  Termination by the Student. The Student may terminate the Contract in the following cases:

Chấm dứt bởi Học Viên. Học Viên có thể chấm dứt Hợp Đồng trong các trường hợp sau đây:

(i)           The Student has submitted a request in writing to terminate the Contract within seven (7) days of the Start Date of the first Commitment Period (not applicable for subsequent Commitment Periods or in case of Contract Upgrade), using the relevant form provided by WSE.

Học Viên đã nộp yêu cầu chấm dứt Hợp Đồng bằng văn bản theo biểu mẫu do WSE cung cấp trong vòng bảy (07) ngày kể từ Ngày Bắt Đầu của Chu Kỳ Cam Kết đầu tiên (không áp dụng cho các Chu Kỳ Cam Kết tiếp theo hoặc trong trường hợp Nâng Cấp Hợp Đồng).

(ii)         The Student has submitted a request in writing to terminate the Contract between thirty (30) and seven (7) days prior to the ending date of each Commitment Period, using the relevant form provided by WSE.

Học Viên đã nộp yêu cầu chấm dứt Hợp Đồng bằng văn bản (theo biểu mẫu do WSE cung cấp) trong khoảng thời gian từ ba mươi (30) ngày đến bảy (07) ngày trước ngày kết thúc của mỗi Chu Kỳ Cam Kết.

8.2.   Termination by WSE. WSE may terminate the Contract in the following cases:

 Chấm dứt bởi WSE. WSE có thể chấm dứt Hợp Đồng trong các trường hợp sau:

(i)            WSE has sent a 30-day notice in writing to the Student of its intention to terminate the Contract.

WSE đã gửi thông báo đơn phương chấm dứt Hợp Đồng bằng văn bản trước 30 ngày cho Học Viên.

(ii)          With immediate effect if the Student is in default of their payment obligations for more than 30 days.

Có quyền chấm dứt với hiệu lực ngay lập tức nếu Học Viên chậm thanh toán quá 30 ngày.

(iii)         With immediate effect if the Student is in a material breach of Clause 9 of the GT&C.

Có quyền chấm dứt với hiệu lực ngay lập tức nếu Học Viên vi phạm nghiêm trọng Điều 9 của GT&C.

8.3.  Refund. Except in case of contract termination as provided in Clauses 8.1(i) and 8.2(i) of the GT&C, the Fees shall not be refunded in any circumstance. Pursuant to Clauses 8.1(i) and 8.2(i), WSE shall refund to the Student an amount (“Refund Amount”) equal to the Net Tuition Fee paid by the Student less the following amounts:

Hoàn tiền. Trừ trường hợp chấm dứt hợp đồng theo quy định tại Điều 8.1(i) và 8.2(i) của GT&C, Học Phí sẽ không được hoàn lại trong bất kỳ trường hợp nào. Khi Hợp Đồng chấm dứt quy định tại Điều 8.1(i) và 8.2(i) nêu trên, WSE sẽ hoàn trả một khoản tiền (“Khoản Hoàn Trả”) tương đương khoản Học Phí Thuần mà Học Viên đã thanh toán trừ đi các khoản sau:

(i)           The pro-rata Net Tuition Fees for the Services already delivered, if any; and

Một phần Học Phí Thuần tương ứng với tỷ lệ theo Dịch Vụ đã được cung cấp, nếu có; và

(ii)          The commercial value of promotional gifts given to the Student (waived in case of termination under Clause 8.2(i)); and

Giá trị của các phần quà khuyến mại đã tặng cho Học Viên (được miễn trong trường hợp chấm dứt theo Điều 8.2(i)); và

(iii)        A one-off fee equivalent to a one-month Gross Tuition Fee (waived in case of termination under Clause 8.2(i)). A one-month Gross Tuition Fee is equivalent to the Gross Tuition Fees for the entire Commitment Period divided by the number of months in the Commitment Period, excluding Promotion Period (if any).

Khoản phí tương đương Học Phí của một tháng (được miễn trong trường hợp chấm dứt theo Điều 8.2(i)). Học Phí của một tháng tương đương Học Phí của toàn bộ Chu Kỳ Cam Kết chia cho số tháng của Chu Kỳ Cam Kết, không bao gồm Thời Gian Khuyến Mại (nếu có).

If the Net Tuition Fee has been paid by the Lender or a Sponsor, the Refund Amount shall be refunded to the Lender or the Sponsor, respectively.

Nếu Học Phí Thuần được trả bởi Bên Cho Vay hoặc Bên Tài Trợ, Khoản Hoàn Trả sẽ được hoàn lại cho Bên Cho Vay hoặc Bên Tài Trợ tương ứng.

8.4.  Transfer. The Service is personal in nature, hence shall only be provided to the Student and shall not be assigned or transferred to any other person.

Chuyển nhượng. Dịch Vụ sẽ chỉ được cung cấp cho Học Viên và không được chuyển giao hoặc chuyển nhượng cho bất kỳ người nào khác.

9.     COMPLIANCE WITH RULES AND REGULATIONS / TUÂN THỦ CÁC QUY TẮC VÀ QUY ĐỊNH

9.1. The Student must comply with WSE’s rules and regulations. WSE’s rules and regulations will be posted on the website at the following link: https://wallstreetenglish.edu.vn/rules-and-regulations and may change from time to time to ensure a good learning environment for all students.

Học Viên phải tuân thủ các các quy tắc và quy định của WSE. Các quy tắc và quy định của WSE sẽ được niêm yết tại website theo đường dẫn sau: https://wallstreetenglish.edu.vn/dieu-khoan-va-quy-dinh và có thể thay đổi tùy từng thời điểm nhằm đảm bảo một môi trường học tập tốt cho tất cả học viên.

9.2.  In the event that the Student fails to comply with any of WSE’s rules and regulations, WSE reserves the right to take necessary measures to stop the violation and prevent it from happening again.

Trong trường hợp Học Viên không tuân thủ bất kỳ quy tắc và quy định nào của WSE thì WSE có quyền áp dụng các biện pháp cần thiết để chấm dứt việc vi phạm và ngăn chặn tái phạm.

9.3.  WSE reserves the right to suspend the Student from using the Service and/or terminate the Contract (without refunding any amount already paid) in the event that the Student commits any act that seriously affects the rights or interests of WSE, the center, the class or other students, including:

WSE có quyền tạm đình chỉ Học Viên khỏi Khóa học và/hoặc chấm dứt Hợp Đồng (mà không hoàn lại bất kỳ khoản tiền nào đã được thanh toán) trong trường hợp Học Viên có hành vi gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền hoặc lợi ích của WSE, trung tâm, lớp học hoặc các học viên khác, bao gồm:

a)      Affecting the reputation and honor of WSE and WSE’s centers;

Gây ảnh hưởng đến uy tín và danh dự của WSE và các trung tâm của WSE;

b)      Obstructing the normal conduct of the class;

Cản trở sự diễn ra bình thường của lớp học;

c)      Affecting the security and order in the classroom or within the center;

Gây mất an ninh, trật tự tại lớp học hoặc trong khuôn viên trung tâm;

d)      Using violent language and/or behavior in the classroom or within the center;

Sử dụng ngôn từ và/hoặc hành vi bạo lực tại lớp học hoặc trong khuôn viên trung tâm;

e)      Insulting or threatening teachers, WSE employees and/or other students in the classroom or within the center;

Xúc phạm hoặc đe dọa giáo viên, nhân viên của WSE và/hoặc học viên khác tại lớp học hoặc trong khuôn viên trung tâm;

f)       Committing illegal acts in the classroom or on the center;

Thực hiện hành vi vi phạm pháp luật tại lớp học hoặc trong khuôn viên trung tâm;

g)      Any other act mentioned in the rules and regulations as resulting in suspension of the Service or termination of the Contract.

Các hành vi khác mà được nêu rõ tại quy tắc và quy định rằng sẽ bị ngừng cung cấp Dịch Vụ hoặc chấm dứt Hợp Đồng.

The application of a temporary suspension or termination of the Contract will be carefully considered by WSE on the basis of considering the interests of the Student and the overall interests of the class and the center.

Việc áp dụng tạm đình chỉ hoặc chấm dứt Hợp Đồng sẽ được WSE cân nhắc một cách kỹ lưỡng trên cơ sở xem xét quyền lợi của Học Viên và quyền lợi chung của lớp học và trung tâm.

10.  THE STUDENT’S REPRESENTATIONS AND GUARANTEES / TUYÊN BỐ VÀ BẢO ĐẢM CỦA HỌC VIÊN

The Student hereby guarantees and agrees that he/she has the full legal capacity to sign the Student Contract and that all information provided by the Student to WSE is true, complete, and accurate.

Học Viên theo đây đảm bảo và đồng ý rằng Học Viên có đầy đủ năng lực hành vi dân sự để ký kết Hợp Đồng Học Viên và tất cả thông tin do Học Viên cung cấp cho WSE là đúng sự thật, đầy đủ và chính xác.

If any information provided to WSE by the Student is materially inaccurate, incomplete, or untruthful, WSE can cancel the Service and terminate the Contract without refunding the Tuition Fee.

Nếu bất kỳ thông tin nào do Học Viên cung cấp cho WSE được xác định là không chính xác, không đầy đủ hoặc không trung thực, WSE có thể chấm dứt Dịch Vụ và chấm dứt Hợp Đồng mà không hoàn trả Học Phí.

11.   PROPERTY OF THE STUDENT / TÀI SẢN CỦA HỌC VIÊN

The Student and the Sponsor acknowledge and agree that WSE has no duty of care or liability for any loss or damage to the property of the Student. The Student acknowledges and agrees that any such property is brought and kept at the center at the Student’s own risk.

Học Viên và Bên Tài Trợ xác nhận và đồng ý rằng WSE không có nghĩa vụ giữ gìn hoặc chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào đối với tài sản của Học Viên. Học Viên xác nhận và đồng ý rằng Học Viên sẽ tự chịu rủi ro đối với bất kỳ tài sản được mang đến và lưu giữ tại trung tâm.

12.  INDEMNITY FOR ACTIVITIES / TRÁCH NHIỆM KHI THAM GIA CÁC HOẠT ĐỘNG

The Student accepts general liability for his/her participation in activities at WSE’s centers / arranged by the WSE and the Student agrees to indemnify and hold harmless WSE, its staff and other participating agents, either jointly or severally, from and against any and all claims, injuries, damages, losses, costs, or causes of action that may arise in connection with such activities.

Học Viên đồng ý chịu trách nhiệm về việc tự nguyên tham gia các hoạt động tại trung tâm của WSE / do WSE tổ chức, đồng thời miễn trừ trách nhiệm và bảo đảm WSE, nhân viên của WSE và các đơn vị khác tham gia các hoạt động này (dù là liên kết hay đơn lẻ) không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ khiếu nại, thương tích, thiệt hại, mất mát, chi phí hoặc yêu cầu khởi kiện nào phát sinh liên quan đến các hoạt động đó.

13.   MISCELLANEOUS / CÁC ĐIỀU KHOẢN KHÁC

13.1. Validity. These General Terms and Conditions take effect from the signing date of the Contract. The Contract and these General Terms and Conditions shall be binding upon, and ensure to the benefit of, the Parties' successors, personal representatives, and permitted assigns.

Hiệu lực. Các Điều Khoản và Điều Kiện Chung này sẽ có hiệu lực kể từ ngày ký Hợp Đồng. Hợp Đồng và các Điều Khoản và Điều Kiện Chung này sẽ ràng buộc và đảm bảo lợi ích của những người kế nhiệm, người đại diện cá nhân và bên nhận chuyển nhượng được phép của Các Bên.

13.2. Usage of information and confidentiality. WSE undertakes that personal data and other information collected by WSE from and in relation to the Student, the Guardian and the Sponsor including basic personal data and sensitive personal data (“Data”) shall be kept confidential. WSE may disclose Data to, and allow Data to be processed (including cross-border data transfer for processing) by, its franchisor, service providers, contractors, agencies, credit institutions, or Group companies for the purpose of supporting WSE in providing the Service, auditing activities, legal consultancy, data archiving, and management, or provision of Personal Loan to Student (if applicable) and for other purposes which are in compliance with the laws (“Reasonable purposes”), provided that these entities must undertake to keep the Data confidential. WSE shall not disclose Data to any other third parties or use Data for any other purposes unless it is required by law or State authorities or permitted by the Student. Data may be archived in the database systems of WSE or its franchisor, service providers, or affiliates. WSE guarantees that necessary security measures will be taken to protect Data.

Sử dụng thông tin và bảo mật. WSE cam kết bảo mật các dữ liệu cá nhân và các thông tin khác được WSE thu thập từ và liên quan đến Học Viên, Người Giám Hộ, và Bên Tài Trợ bao gồm cả dữ liệu cá nhân cơ bản và dữ liệu cá nhân nhạy cảm (“Dữ liệu”). WSE có thể tiết lộ Dữ liệu cho bên nhượng quyền thương mại của WSE, các nhà cung cấp dịch vụ, nhà thầu, đại lý, tổ chức tín dụng, hoặc công ty trong cùng Tập đoàn của mình, và cho phép các đơn vị này xử lý Dữ liệu (bao gồm cả chuyển dữ liệu qua biên giới để xử lý) với mục đích hỗ trợ WSE trong việc cung cấp Dịch Vụ, trong hoạt động kiểm toán, tư vấn pháp luật, lưu trữ và quản lý thông tin, cung cấp Khoản Vay Cá Nhân cho Học Viên (nếu có) và các mục đích khác phù hợp với quy định của pháp luật (“Mục đích hợp lý”), với điều kiện là các đơn vị này phải cam kết bảo mật Dữ liệu. WSE sẽ không tiết lộ Dữ liệu cho bất kỳ bên thứ ba nào khác hoặc dùng Dữ liệu cho bất kỳ mục đích nào khác trừ khi theo yêu cầu của pháp luật hoặc cơ quan Nhà nước hoặc được sự cho phép của Học Viên. Dữ liệu có thể được lưu trữ trong hệ thống cơ sở dữ liệu của WSE, bên nhượng quyền của WSE, các nhà cung cấp dịch vụ hoặc các bên liên kết của WSE. WSE đảm bảo rằng các biện pháp bảo mật cần thiết sẽ được thực hiện để bảo vệ Dữ liệu.

WSE will publish information about its activities, services, and products in different media (including magazines, annual reports, company websites, and social networks). These publications frequently include photographs and/or videos (hereinafter referred to as “Media Content”) of activities related to the center, both educational and other activities, etc. It is foreseeable that in Media Content, the Student's clearly identifiable images and voice will appear. The Student agrees and allows WSE to create and publish Media Content containing images or the voice of the Student. However, the Student shall have the right to request WSE to remove such Media Content at any time by giving notice to WSE.

WSE sẽ công bố thông tin về các hoạt động, Dịch Vụ và sản phẩm của mình trên các phương tiện truyền thông khác nhau (bao gồm tạp chí, báo cáo hàng năm, trang web của công ty và mạng xã hội). Các nội dung này thường bao gồm ảnh và/hoặc video (sau đây gọi là “Nội Dung Media”) về các hoạt động liên quan đến trung tâm, cả hoạt động giáo dục và các hoạt động khác, v.v. Hình ảnh và giọng nói của Học Viên có thể xuất hiện trong các Nội Dung Media đó. Học Viên đồng ý và cho phép WSE tạo và đăng tải/công bố các Nội Dung Media có chứa hình ảnh hoặc giọng nói của Học Viên. Tuy nhiên, Học Viên có quyền yêu cầu WSE gỡ bỏ các Nội Dung Media này bất kỳ lúc nào bằng thông báo gửi cho WSE.

13.3.     Intellectual property. All learning materials (including physical materials and digital data such as audio files, video files, etc.) and all learning classes with teachers and consulting sessions with WSE’s staff (in any form) are intellectual properties of WSE and/or its franchisor (hereinafter referred to as “Intellectual Property”). The Student must not copy, record, videotape, disseminate, or distribute the Intellectual Property by any means (including posting on social networks) without WSE's written consent, and shall indemnify all damages incurred by WSE if breaches this clause. In the event of a breach of this clause, WSE reserves the right to terminate the Contract and not refund any amount which has been paid.

Sở hữu trí tuệ. Toàn bộ tài liệu học tập (bao gồm cả tài liệu vật lý và dữ liệu điện tử như file ghi âm, ghi hình…) và tất cả các buổi học với giáo viên, các buổi tư vấn với nhân viên của WSE (dù là được thực hiện dưới hình thức nào) đều là tài sản sở hữu trí tuệ của WSE và hoặc bên nhượng quyền của WSE (sau đây gọi là “Tài Sản Sở Hữu Trí Tuệ”). Học Viên không được sao chép, ghi âm, ghi hình và phổ biến hay phát tán Tài Sản Sở Hữu Trí Tuệ dưới bất kỳ hình thức nào (kể cả đăng tải lên mạng xã hội) mà không được sự đồng ý bằng văn bản của WSE, và sẽ phải bồi thường toàn bộ thiệt hại cho WSE nếu vi phạm quy định này. Trong trường hợp phát hiện vi phạm quy định này, WSE có quyền chấm dứt Hợp Đồng và không hoàn lại bất kỳ khoản tiền nào đã được thanh toán.

13.4. Force majeure. In the event that WSE shall be rendered unable to carry out the whole or any part of its obligations under the Contract for any reason beyond the reasonable control of WSE, including but not limited to acts of god, strikes, war, epidemic, pandemic, riots and any other causes of such nature, then the performance of the obligations hereunder of WSE shall be excused during the continuance of any inability so caused.

Bất khả kháng. Trong trường hợp WSE không thể thực hiện toàn bộ hoặc bất kỳ phần nghĩa vụ nào của mình theo Hợp Đồng vì bất kỳ lý do nào nằm ngoài sự kiểm soát hợp lý của WSE, bao gồm nhưng không giới hạn như thiên tai, đình công, chiến tranh, dịch bệnh, đại dịch, bạo loạn và bất kỳ nguyên nhân nào khác có tính chất như vậy, thì việc thực hiện các nghĩa vụ theo Hợp Đồng của WSE sẽ được miễn trừ trong thời gian diễn ra sự kiện bất khả kháng.

13.5. Limitation of liability. The total liability for damages and losses and any other liability of a Party to the other Party arising under or in connection with the Contract shall not exceed the Net Tuition Fee paid for the Commitment period in which the action causing damages, losses, or legal liability occurs.

Giới hạn trách nhiệm. Toàn bộ trách nhiệm bồi thường thiệt hại, mất mát và bất kỳ trách nhiệm nào khác của một Bên đối với Bên còn lại phát sinh từ hoặc liên quan Hợp Đồng không vượt quá tổng Học Phí đã được thanh toán cho Chu Kỳ Cam Kết mà hành vi làm phát sinh thiệt hại, mất mát hoặc trách nhiệm pháp lý đã diễn ra.

13.6. Notice. Unless otherwise provided in this Contract, any notice or communication by either party to the other under the Contract shall be in writing and shall be delivered to the address of the receiving party indicated on the first page of the Contract, personally or sent by post (and air mail if overseas) or by email to the party due to receive the notice. If any party changes its address or email indicated in the Contract, such party shall notify the other party in writing of the new address within 15 days after the date of the change.

Thông báo. Trừ khi Hợp Đồng có quy định khác, mọi thông báo hoặc liên lạc của một trong hai bên theo Hợp Đồng sẽ bằng văn bản và được chuyển đến địa chỉ của bên nhận được nêu trong trang đầu tiên của Hợp Đồng này, gửi riêng hoặc gửi bằng đường bưu điện (và đường hàng không nếu ở nước ngoài) hoặc qua email cho bên cần nhận được thông báo. Nếu bất kỳ bên nào thay đổi địa chỉ hoặc email ghi trong Hợp Đồng, bên đó phải thông báo bằng văn bản cho bên kia về địa chỉ mới trong vòng 15 ngày kể từ ngày thay đổi.

13.7. Entire agreement. In the event of any inconsistency between the terms of the Contract and the terms of any other agreement (oral or written) entered into between WSE and the Student prior to the execution of the Contract, then the terms of the Contract shall prevail.

Toàn bộ thỏa thuận. Trong trường hợp có bất kỳ sự mâu thuẫn nào giữa các điều khoản của Hợp Đồng và các điều khoản của bất kỳ thỏa thuận nào khác (bằng miệng hoặc bằng văn bản) giữa WSE và Học Viên trước khi ký Hợp Đồng, thì các điều khoản trong Hợp Đồng sẽ được ưu tiên áp dụng.

13.8. Governing law and dispute resolution. The Contract shall be governed by, and interpreted in accordance with, the laws of the Social Republic of Vietnam. In relation to any dispute arising out of or in connection with the Contract, the parties hereby irrevocably agree that such dispute shall be finally resolved by one (1) arbitrator appointed in accordance with the Rules of Arbitration (“Rules”) of the Singapore International Arbitration Centre (“SIAC”). The arbitration shall be conducted in English and administered by SIAC pursuant to the Rules. The seat of arbitration shall be Singapore.

Luật điều chỉnh và giải quyết tranh chấp. Hợp Đồng sẽ được điều chỉnh và giải thích theo luật của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Liên quan đến bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ hoặc liên quan đến Hợp Đồng, các bên theo đây đồng ý, một cách không thể thay đổi, rằng tranh chấp đó sẽ được giải quyết cuối cùng bởi một (1) trọng tài viên được chỉ định theo Quy tắc Trọng tài (“Quy tắc”) của Trung tâm Trọng tài Quốc tế Singapore (“SIAC”). Trọng tài sẽ được tiến hành bằng tiếng Anh và do SIAC quản lý theo Quy tắc. Trụ sở trọng tài sẽ là Singapore.

13.9. Language. The Contract and the GT&C are made in the languages of English and Vietnamese. In case of any inconsistency or conflict between the Vietnamese version and the English version, the English version shall prevail.

Ngôn ngữ. Hợp Đồng và GT&C được lập bằng tiếng Anh và tiếng Việt. Trong trường hợp có sự không nhất quán hoặc mâu thuẫn phát sinh giữa bản tiếng Anh và tiếng Việt, thì bản tiếng Anh sẽ được áp dụng.