Tự tin tiếng anh
Bài kiểm tra Viral Marketing Test - WSE

Viral Marketing Test - Wall Street English

loader
What makes ‘viral marketing’ different from ‘spam’?
A good viral marketing campaign:
What is NOT included in S.M.A.R.T objectives/goals?
This is a common abbreviation of “advertisement”
When a celebrity recommends a product or service, he/she___ that product or service.
Improving customer services is the best way to _______.
Generally, your marketing campaign successfully goes viral when:
They recommended that ______ marketing is one of the least costly and most effective ways.
“Which do you think will work well? Direct marketing or ______ marketing?”
We must have a plan to work on our brand _______.

Bạn đã hoàn thành bài kiểm tra!

Vui lòng điền thông tin của bạn để xem kết quả và nhận tư vấn từ chuyên gia làm thế nào để cải thiện khả năng tiếng Anh

Bằng việc để lại thông tin như trên, tôi đồng ý để Wall Street English sử dụng thông tin này để liên hệ với tôi nhằm tư vấn miễn phí về cách học tiếng Anh và các ưu đãi của WSE