Tự tin tiếng anh
Bài kiểm tra Transportation - Test - WSE

transportation

Phương tiện di chuyển

english travel test

Từ mua vé đến tìm kiếm hành lý thất lạc, bạn đã sẵn sàng cho những tình huống có thể xảy ra trong hành trình sắp tới? Tìm hiểu ngay!


Hướng dẫn:

  • Bài kiểm tra gồm 15 câu trắc nghiệm
  • Chọn đáp án mà bạn cho là đúng nhất
  • Bạn có thể quay lại để đổi câu trả lời
test