Tự tin tiếng anh
Bài kiểm tra Reservation Test - WSE

Reservation Test - Wall Street English

loader
You want to book a flight. Which of the following questions is NOT suitable?
You want to make an arrangement for a room to be kept for you. What should you say?
You decide NOT to arrive at the restaurant you reserved. What should you say?
You want to reserve a seat on a flight. Which of the followings is NOT suitable to say?
You see a “No vacancies” sign in a restaurant window. What does it mean?
You want to reserve a room with two single beds. What should you choose?
Choose the best reply to this question:
“How many will be in the party, ma’am?”
Choose the best question for this answer:
Receptionist: That would be $50 per night, ma’am.
Receptionist: How long will you be staying with us, sir?
Which is the best answer?
Choose the best question for this answer:
Receptionist: The charge is an additional $30, sir.

Bạn đã hoàn thành bài kiểm tra!

Vui lòng điền thông tin của bạn để xem kết quả và nhận tư vấn từ chuyên gia làm thế nào để cải thiện khả năng tiếng Anh

Bằng việc để lại thông tin như trên, tôi đồng ý để Wall Street English sử dụng thông tin này để liên hệ với tôi nhằm tư vấn miễn phí về cách học tiếng Anh và các ưu đãi của WSE