Test 60s wall street english

Test 60s wall street english

60s test

Bạn có 60 giây để trả lời nhiều câu hỏi tiếng Anh nhất có thể.

Mỗi câu trả lời đúng bạn ghi được 1 điểm và được so sánh với tổng số câu trả lời bạn có trong 60 giây.

Bạn sẽ trả lời được bao nhiêu câu? Kiểm tra ngay nhé!