Tự tin tiếng anh
Study Campus Test

Giao tiếp

english test study

Trường lớp không chỉ là nơi để học tập. Việc kết bạn, cũng như duy trì các mối quan hệ, là vô cùng cần thiết. Hãy khảo sát khả năng xử lý các tình huống giao tiếp của bạn trong môi trường này với 15 câu hỏi sau đây!

Hướng dẫn:

  • Bài kiểm tra gồm 15 câu trắc nghiệm
  • Chọn đáp án mà bạn cho là đúng nhất
  • Bạn có thể quay lại để đổi câu trả lời
english test campus