Pronunciation test wall street english

pronunciation test

Chọn một trong 3 bài sau

Mỗi bài kiểm tra bao gồm 12 câu hỏi. Bạn đánh dấu vào ô để chọn đáp án.
Bạn có thể quay lại để thay đổi câu trả lời.

pronunciation test

*Lưu ý: Bài kiểm tra dựa vào chuẩn tiếng Anh giọng Mỹ.