Khả năng từ vựng trong các lĩnh vực - Wall Street English
Loading

Personal vocab

vocab test
KHẢ NĂNG TỪ VỰNG TRONG CÁC LĨNH VỰC
NÓI GÌ VỀ TÍNH CÁCH CỦA BẠN
Từ vựng không chỉ giúp bạn xác định được trình độ tiếng Anh mà nó còn có thể “bật mí” một vài khía cạnh về tính cách của bạn nữa! Hãy kiểm tra trình độ từ vựng của bản thân trong 4 lĩnh vực dưới đây và tìm hiểu về tính cách tiềm ẩn của mình nhé!
vocab test
Mỗi phần có 5 câu hỏi.
Kết quả sẽ dựa trên số câu trả lời đúng và thời gian bạn dành cho từng lĩnh vực
vocab test
vocab test
Choose the correct answer that matches the picture
QUESTION 1
vocab test
vocab test
Choose the correct answer that matches the picture
QUESTION 2
vocab test
vocab test
Choose the correct answer that matches the picture
QUESTION 3
vocab test
vocab test
Choose the correct answer that matches the picture
QUESTION 4
vocab test
vocab test
Choose the correct answer that matches the picture
QUESTION 5
vocab test
vocab test
Read the sentences.
Drag the verbs from the box at the top and fill in the gaps in the sentences.
colleagues
boss
day off
part-time
college
retire
manager
1. We were friends and   for more than 20 years.
2. I'll ask my  
if I can have the  .
3. I was looking for a  
job to help me through  .
4. She was forced to   early from teaching because of ill health.
5. He resigned as   after eight years.
Drag Again
vocab test
Choose the words that you think don’t belong with the others, in each list
QUESTION 1
vocab test
Choose the words that you think don’t belong with the others, in each list
QUESTION 2
vocab test
Choose the words that you think don’t belong with the others, in each list
QUESTION 3
vocab test
Choose the words that you think don’t belong with the others, in each list
QUESTION 4
vocab test
Choose the words that you think don’t belong with the others, in each list
QUESTION 5
vocab test
Choose the correct answer
QUESTION 1
____ is a person who always wears the newest fashions even if they do not suit him or her.
vocab test
Choose the correct answer
QUESTION 2
Another word for items of clothes, apparels, etc. is _______
vocab test
Choose the correct answer
QUESTION 3
To have good taste and know what is “in fashion” and what is not is ______
vocab test
Choose the correct answer
QUESTION 4
To be dressed to kill means ______
vocab test
Choose the correct answer
QUESTION 5
Wide-legged pants are called ____
Mời bạn điền thông tin để nhận kết quả về tính cách tiềm ẩn của mình.