Câu hỏi listening test 2

loader listening test

listening test

listening testlistening test Choose the correct sentence:

listening test

listening testlistening test Choose the correct sentence:

listening test

listening testlistening test Choose the correct sentence:

listening test

listening testlistening test Choose the correct sentence:

listening test

listening testlistening test His son ________________

listening test

listening testlistening test John _______________.

listening test

listening testlistening test Choose the correct sentence:

listening test

listening testlistening test He thinks ___________________

listening test

listening testlistening test Which sentence is incorrect?

listening test

Vui lòng điền thông tin của bạn để Nhận kết quả

Bằng việc để lại thông tin như trên, tôi đồng ý để Wall Street English sử dụng thông tin này để liên hệ với tôi nhằm tư vấn miễn phí về cách học tiếng Anh và các ưu đãi của WSE