Interactive test

Interactive guide test

Interactive test

HƯỚNG DẪN

  • - Bạn có thể chọn tham gia hội thoại về 1 trong 3 chủ đề cho trước.
  • - Bạn cần chọn 1 đáp án để tạo nên đoạn hội thoại đúng và hoàn chỉnh.
  • - Bạn không thể thay đổi đáp án đã chọn.

BẮT ĐẦU