Hãy cung cấp các thông tin 60s

60

WHAT IS IT?

img question
A

Pool

B

Ball

C

Beaver

D

Table

60

Choose a sport

A

Polo

B

Pool

C

Ball

D

Horset

60

February is the…

A

11th month of the year

B

2nd month of the year

C

2th month of the year

D

4th month of the year

60

The best synonym of “climb” is

A

go down

B

go up

C

go far

D

go fast

60

People from Japan are called…

A

Japanner

B

Japanee

C

Japanese

D

Japanit

60

WHAT IS IT?

img question
A

Boat

B

Windmills

C

Helicopter

D

Pilot

60

Vietnamese meaning of “a ladder”

A

bức tường

B

cái thang

C

bể bơi

D

bàn là (ủi)

60

WHAT IS THIS?

img question
A

desert

B

dessert

60

The best synonym of “amateur”

A

illegal

B

not professional

C

not technical

D

spiritual

60

Vietnamese meaning of “obey”

A

ngỗ nghịch

B

vui vẻ

C

thích đùa cợt

D

vâng lời

60

Choose a picture of “palette”

img question question-10-1.jpgimg question question-10-2.jpgimg question question-10-3.jpgimg question question-10-4.jpg

60

The best synonym for “practical”

A

sensible

B

tall and thin

C

narrow

D

noisy

60

The best synonym for “timid”

A

easy

B

shy

C

difficult

D

tight

60

WHAT IS THIS?

img question
A

lime

B

lemon

60

The best synonym of ‘monotonous” …

A

amazing

B

boring

C

bothersome

D

frequent

60

WHAT IS THIS?

img question
A

telescope

B

glasses

C

binoculars

D

microscope

60

Vietnamese meaning of “currency’

A

Hiện tại

B

Tiền tệ

60

The antonym of “selfish” is…

A

happy

B

grumpy

C

generous

D

slightly

60

The antonym of “sweet” is

A

sour

B

easy

C

hard

D

bad

60

The synonym of ‘increase’

A

development

B

decrease

C

decline

D

drop

Chúc mừng bạn đã hoàn thành bài kiểm tra!

Hãy cung cấp các thông tin dưới đây để nhận kết quả phân tích và sở hữu miễn phí quyển eBook