English beginners test

english for beginners

HƯỚNG DẪN

* Bạn hãy chọn động từ phù hợp nhất để mô tả hình ảnh cho sẵn.

* Bạn có thể quay lại để thay đổi câu trả lời.

BẮT ĐẦU

english for beginners