daily english test

Daily reflex 2 test

  • Hãy chọn phương án đúng nhất để giúp các nhân vật hoàn thành đoạn đối thoại.
  • Bạn có 15 giây để chọn đáp án
  • Bạn không thể quay lại để sửa câu trả lời đã chọn
HƯỚNG DẪN