BREAK THE WALL TEST

break the wall test
break the wall testbreak the wall test

Hướng dẫn

Hãy kéo các ô gạch để sắp xếp lại các cụm từ sao cho tạo thành câu có nghĩa đúng.

Bạn chỉ có 10 giây để phá 1 hàng gạch. Sau 10 giây hệ thống sẽ chuyển sang câu khác.

Làm đúng cả 10 câu, bạn sẽ khám phá được địa danh sau bức tường.

Bắt đầu
break the wall test