Test break the wall

BREAK THE WALL TEST
HƯỚNG DẪN
  • Hãy kéo các ô gạch để sắp xếp lại các cụm từ sao cho tạo thành câu có nghĩa đúng.
  • break the wall test

  • Bạn chỉ có 10 giây để phá 1 hàng gạch.
    Sau 10 giây hệ thống sẽ chuyển sang câu khác.
  • break the wall test

  • Làm đúng cả 10 câu, bạn sẽ khám phá được
    địa danh sau bức tường.
BẮT ĐẦU