Câu hỏi Personal Test

loader
Question 1/10

Which sentence must end with a question mark?


NEXT

Question 2/10

Which sentence uses the hyphen (-) correctly?


NEXT

Question 3/10

Which sentence shows that you are most likely to be away next week?


NEXT

Question 4/10

Which sentence is written in standard English?


NEXT

Question 5/10

Choose the sentence that uses capital letters correctly.


NEXT

Question 6/10

Which option correctly completes the sentence below? The child______story won the competition had worked very hard.


NEXT

Question 7/10

Which sentence is written in the passive voice?


NEXT

Question 8/10

Tick the option which shows how the underlined words are used in the sentence.
The insect-eating Venus flytrap is a carnivorous plant.


NEXT

Question 9/10

Which sentence uses the present perfect form?


NEXT

Question 10/10

Which verb completes the sentence so that it uses the subjunctive form? I wish I_____able to join you, but it will not be possible.


NEXT

Phew, cuối cùng cũng xong. Chúc mừng bạn đã vượt qua cả 10 câu hỏi đầy hóc búa.
Hãy để lại thông tin bên dưới để biết bạn có vượt qua được bài thi này không nhé.

Bằng việc để lại thông tin như trên, tôi đồng ý để Wall Street English sử dụng thông tin này để liên hệ với tôi nhằm tư vấn miễn phí về cách học tiếng Anh và các ưu đãi của WSE