Sẻ chia học phí, tiến bộ nhân đôi

Wall Street English

spot the error
Kiến thức của bạn có đủ vững để tìm ra tất cả lỗi tiếng Anh trong 10 câu sau đây?
Bắt đầu ngay