Phá vỡ lối mòn- Khởi đầu mạnh mẽ
Bài kiểm tra courtesy

Courtesy

english test negotiation

Ứng xử khéo léo trong kinh doanh là một trong các kỹ năng quan trọng nhất! Bạn đã nắm được các quy tắc cơ bản?

Nắm lấy cơ hội để đánh giá!

  • Bài kiểm tra bao gồm 15 câu hỏi trắc nghiệm
  • Bạn có thể quay lại để thay đổi đáp án
english test courtesy
english test

KIỂM TRA NHANH TIẾNG ANH CỦA BẠN!

english test